VBScript 读取或者修改文件的属性信息

今天在Scripting Guy上看到一段有趣的脚本即获取和设置一个文件的属性,何为文件属性?当你对一个文件右击查看属性并切换到详细信息时,你就会发现这些信息:

Word文件属性.png

下面主要介绍如何利用脚本读取或者修改这些信息。谈到脚本的文件操作,大家首先想到的恐怕是FSO(FileSystemObject)组件吧,但是很遗憾FSO组件不支持对这些信息的操作,脚本专家的《如何向文档的“备注”字段写入信息?》提供了一个微软的COM组件Microsoft Developer Support OLE File Property Reader 2.1 Sample (KB 224351)即Dsofile可以帮我们实现这个需求,安装解压后惊喜的发现其提供了C++源代码和VB6和VB7的演示代码,看来可以好好研究一番了,哦,对了,我把脚本专家上的那段代码贴这儿备忘吧:-)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Set objPropertyReader = CreateObject("DSOleFile.PropertyReader")
Set objDocument = objPropertyReader.GetDocumentProperties _
    ("C:\Scripts\Test.doc")
Wscript.Echo "App name: " & objDocument.AppName
Wscript.Echo "Author: " & objDocument.Author
Wscript.Echo "Byte count: " & objDocument.ByteCount
Wscript.Echo "Category: " & objDocument.Category
Wscript.Echo "Character count: " & objDocument.CharacterCount
Wscript.Echo "Character count with spaces: " &_
 objDocument.CharacterCountWithSpaces
Wscript.Echo "CLSID: " & objDocument.CLSID
Wscript.Echo "Comments: " & objDocument.Comments
Wscript.Echo "Company: " & objDocument.Company
Set colCustomProperties = objDocument.CustomProperties
For Each strProperty in colCustomProperties
    Wscript.Echo vbTab & strProperty.Name & ": " &_
 strProperty.Value
Next
Wscript.Echo "Date created: " & objDocument.DateCreated
Wscript.Echo "Date last printed: " & objDocument.DateLastPrinted
Wscript.Echo "Date last saved: " & objDocument.DateLastSaved
Wscript.Echo "Has macros: " & objDocument.HasMacros
Wscript.Echo "Hidden slides: " & objDocument.HiddenSlides
Wscript.Echo "Icon: " & objDocument.Icon
Wscript.Echo "Is read only: " & objDocument.IsReadOnly
Wscript.Echo "Keywords" & objDocument.Keywords
Wscript.Echo "Last edited by: " & objDocument.LastEditedBy
Wscript.Echo "Line count: " & objDocument.LineCount
Wscript.Echo "Location: " & objDocument.Location
Wscript.Echo "Manager: " & objDocument.Manager
Wscript.Echo "Multimedia clips: " & objDocument.MultimediaClips
Wscript.Echo "Name: " & objDocument.Name
Wscript.Echo "Page count: " & objDocument.PageCount
Wscript.Echo "Paragraph count: " & objDocument.ParagraphCount
Wscript.Echo "Presentation format: " & objDocument.PresentationFormat
Wscript.Echo "Presentation notes: " & objDocument.PresentationNotes
Wscript.Echo "ProgID: " & objDocument.ProgID
Wscript.Echo "Revision number: " & objDocument.RevisionNumber
Wscript.Echo "Slide count: " & objDocument.SlideCount
Wscript.Echo "Subject: " & objDocument.Subject
Wscript.Echo "Template: " & objDocument.Template
Wscript.Echo "Thumbnail: " & objDocument.Thumbnail
Wscript.Echo "Title: " & objDocument.Title
Wscript.Echo "Version: " & objDocument.Version
Wscript.Echo "Word count: " & objDocument.WordCount

《VBScript 读取或者修改文件的属性信息》有一个想法

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据